Köpvillkor

1- Inledning

 Följande Köpvillkor har upprättats av BizWell Sweden AB med organisationsnummer 556976-1207 nedan kallad “BizWell” och denna avtalsversion är giltig fr.o.m. 2023-10-26. Motpart i detta avtal benämns nedan som ”Slutkund”. Villkoren reglerar hur företagsinformation kan nyttjas och inkluderar regler kring leverans och filöverföring, åtkomst, förvaring och radering. Villkoren gäller målgruppsurval, registervård, aviseringar, inläsning av egna register inför komplettering av företagsinformation eller såsom stoppfil i syfte att exkludera vissa företag från ett urval samt API-Lösningar där integration mot slutanvändarens egna verksamhetssystem kopplas mot databas innehållande företagsinformation.

För övriga frågor, vilka inte behandlas i detta avtal, gäller SWEDMAs Allmänna Leveransvillkor.

2- Leverans och filöverföringar, åtkomst, förvaring och radering

All filöverföring mellan parterna skall ske via de säkra filer BizWell tillhandahåller alternativt det sätt som parterna överenskommer. Alternativa leveranssätt skall hålla en hög säkerhetsnivå vad gäller möjlighet för åtkomst av obehöriga eller tredje part.

Åtkomst av leverans från BizWell skall endast ges behörig personal internt inom den organisation leveransen är ställd till. Undantag är eventuell part vilken skall vara behjälplig vid utförandet av slutkundens kampanj såsom tryckeri inför utskick av marknadsmaterial. Informationen får icke spridas eller lämnas vidare till tredje part. Byte, vidareförsäljning eller bruk av annan part än Slutkund är alltså inte tillåtet.

Levererad information skall förvaras på ett säkert sätt med förhindrad åtkomst

från obehörig intern personal eller extern tredje part. Slutkund skall se till att information inte lagras längre än nödvändigt samt följa GDPR och marknadsföringslagar.

3- Nyttjanderätt och källangivelse

Slutkund äger rätt till nyttjande av levererad företagsinformation och ansvarar till fullo för all användning efter köptillfället.

Källa i samband med marknadsaktiviteter skall uppges vara ”BizWell Sweden AB”. Slutkund är skyldiga att särskilja olika källor och BizWell får under inga omständigheter användas som källa för företagsinformation vilken inte levererats av BizWell.

4- Marknadsföring via e-post och direkttelefonnummer

 En mottagare skall ha tydlig information om avsändare och hur man gör för att inte erhålla fler erbjudanden av Slutkund, så kallad opt-out. Kommunikationen måste alltid ha ett relevant budskap för adressaten och får inte rikta sig till mottagaren personligen. Budskapen skall därmed vara företagsanpassade och inte konsumentanpassade.

Slutkund är i övrigt skyldig att agera i enlighet med Marknadsföringslagen och SWEDMAs etiska regler vid all marknadskommunikation.

5- Fel i leverans

Om slutkunden upptäcker felaktigheter i en order så är denne skyldig att informera BizWell därom snarast möjligt. En reklamation måste dock inkomma senast 10 dagar från leveranstillfället, i annat fall anses ordern korrekt levererad och accepterad i sin helhet av slutkunden.

Då informationen som BizWell tillhandahåller konstant ändras så erbjuder BizWell följande kvalitetsgaranti på varje order, under förutsättning att Slutkunden behandlar företagsinformationen inom 30 dagar från leveranstillfället, om inte annat har avtalats med Slutkund.

E-postadresser och telefonnummer: BizWell garanterar att minst 90 % fungerar vid leveranstillfället.

Postala adresser: BizWell garanterar att minst 90 % är aktiva vid leveranstillfället (har samma uppgifter som är registrerade av företaget).

Telefonnummer till Beslutfattare: BizWell garanterar att minst 50 % fungerar vid leveranstillfället.

BizWell ersätter kostnadsfritt felaktig information upp till garantigränsen så fort som möjligt så snart slutkunden har skickat över den felaktiga datan till BizWells supportavdelning. Filen som skickas till BizWell måste innehålla enbart de felaktiga raderna data som slutkund önskar reklamera och varje reklamation måste ha inkommit senast inom 10 dagar från leveranstillfället. Ingen annan form av reklamation accepteras av BizWell i enlighet med dessa villkor. BizWell reserverar sig rätten att få upp till 30 dagar på sig att rätta till eventuella fel och återkomma till slutkunden med en ny fil. Om BizWell är oförmögen att leverera en uppdaterad fil med korrekt data upp till den aktuella angivna garantigränsen så kommer BizWell att antingen kreditera kunden för de felaktiga raderna data eller ge kunden en kontokredit som denne kan använda sig av vid framtida ordrar. Det är helt upp till BizWell att välja vilken typ av kompensation som slutkunden ges och slutkunden accepterar härmed att beslutet inte kan överklagas.

Vid eventuella returer av postala utskick som går utöver garantigränsen utgår en ersättning motsvarande dubbla inköpspriset för de felaktiga adressuppgifterna. Returerna, i obrutet skick med postdistributörens returstämpel, vidarebefordras till BizWell i paket vars porto bekostas av BizWell förutsatt att anledningen till returerna orsakats av felaktig företagsinformation levererad av BizWell. Minst femtio (50) returer krävs för att ersättning skall utgå.

Ersättning kan dock alltid begränsas till det belopp som Slutkund har erlagt för den aktuella adressleveransen eller högst ett halvt basbelopp beroende på vilket belopp som är högst.

Ingen ovan nämnd ersättning utgår till slutkund med avtal gällande aviserings-, abonnent- eller API tjänst.

BizWell ersätter inga övriga kostnader än de beskrivna ovan, varken direkta eller indirekta kostnader vilka kan ha uppkommit hos Slutkund eller hos Slutkunds samarbetspartner, distributör eller dylikt.

6- Betalning

Kunden är medveten om att beställningen är bindande från beställningstillfället och kan ej ångras utan BizWell’s skriftliga godkännande därom. Fakturering sker via e-faktura, om inget annat överenskommits, med tio (10) dagars betalningstid under förutsättning att företaget anses kreditvärdigt. Ej kreditvärdiga företag och nystartade företag som saknar årsbokslut accepterar härmed att betala BizWell till fullo innan leverans. Efter mottagen betalning skall BizWell skyndsamt leverera den beställda datan. BizWell har rätt till 8% dröjsmålsränta vid försenad betalning samt en extra fast avgift i förseningsersättning om 450 kr vid betalningspåminnelse.

7- Proprieborgen vid utebliven betalning

Beställaren intygar vid beställningstillfället att denne har befogenhet att lägga beställningen å företagets vägnar. Beställaren ingår vid beställningstillfället proprieborgen för att hålla BizWell skadelöst och påtar sig betalningsansvar för slutkundens (Gäldenärens) förpliktelse såsom för egen skuld.

Om betalning skulle utebli från det beställande bolaget/slutkunden så är beställaren helt och fullt införstådd med att denne ansvarar för uppkommen skuld till fullo såsom för egen skuld.

8- Avtalsbrott

Om Slutkund bryter mot dessa Köpvillkor äger BizWell rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalade åtaganden.

Väsentligt brott som innebär att leverans, eller delar av leverans hamnar hos, eller nyttjas av, tredje part, eller där nyttjanderätt enligt ovan inte följs, ger BizWell rätt att fakturera Slutkund motsvarande dubbla kostnaden för urvalet/tjänsten. BizWell äger även rätt till ersättning för kostnader uppkomna med anledning av Slutkunds missbruk av informationen eller övriga brott mot dessa Köpvillkor.

Vid uppenbart missbruk av data levererad av BizWell, bland annat i syfte att kommersiellt sälja information vidare till tredje part, utgår skadestånd om 500 000 SEK.

9- Tvist om tolkning

Eventuell tvist om tolkning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand i svenskt domstolsförfarande förlagd i Stockholm.