adressregister till företag, adresser till privatpersoner, adresser till förskolor, adresser till BRF och fastighetsägare

Fastighetsregistret

Fastighetsinformation från flera källor
Genom AdresserDirekt kan ni få fram register över alla typer av fastigheter och fastighetsägare. Genom att plocka data från flera olika källor, t.e.x. Lantmäteriet, Skatteverket, Bolagsverket m.fl. får vi fram dagsfärska uppgifter till alla typer av fastighetsägare.

Kostnadsfri sökning
Nedan kan ni genomföra en sökning på just de målgrupper som är intressanta för er. Fyll i svaren så noga som möjligt och information om vart resultatet skall skickas. När datakörningen är klar mailar vi en offert till er med information om antal träffar, pris, leveranstid och eventuella andra förslag på hur målgruppen kan se ut.

Att göra sökningen är helt kostnadsfri och innebär inte att ni förbinder er att beställa registret. Ni kan därefter välja att beställa registret enligt offert eller ej.

Sökning i Fastighetsregistret

Välj geografiskt område
Först skall vi välja vilket geografiskt område som sökningen ska omfatta. Välj om det är län, kommun, postnummer, församling eller rikstäckande som aktuellt.Fyll därefter i textfältet men de län, kommuner, postnummer eller församlingar som är ska med. Även postnummer serier går bra t.e.x. 80592-80599. Lämna textfältet tomt och det är en rikstäckande sökning.

Geografiskt område

 Rikstäckande Län Kommun Postnummer Församling

Välj ägartyp
Här kan ni välja vilken typ av ägare ni till slut vill nå fram till.

Vanliga sökningar är:
'00 Fysisk person'
som är privatpersoner. Detta används oftast när man söker villaägare, fritidshusägare, tomtägare med flera.
49 'Övriga AB'
när man söker företag som äger någon form av fastighet.Lämnar alla dessa tomma får man ett resultat som omfattar alla ägartyper.

Ägartyp

 00: Fysisk person 01: Staten 21: Enkla bolag 31: Handels/komanditbolag 41: Banker (AB) 42: Försäkringsbolag (AB) 49: Övriga AB 51: Ekonomiska föreningar 53: Bostadsrättsföreningar 54: Koop. hyresrättsföreningar 61: Ideella föreningar 71: Familjestiftelse 72: Övriga stiftelser 81: Statliga enheter 82: Primärkommun 83: Kommunalförbund 84: Landsting 86: Enh. inom Sv. kyrkan 87: Off.korp. o. anstalt 89: Reg statlig myndigh. 91: Oskiftat dödsbo 92: Ömsesidigt förs.bol 93: Sparbank 94: Understödsförening 96: Utländsk jur. person 98: Övr. sv. jur. person 99: Jur. form ej utredd

Välj fastighetstyp
Här väljer man vilken eller vilka typer av fastigheter som urvalet ska gälla.Vanligas former är te.x....
Typkod 220: SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD...
Används när man söker villaägare.
Typkod 221: SMÅHUSENHET, FRITIDSBOSTAD...

Används när man söker fritidshusägare.
Typkod 120: LANTBRUKSENHET, BEBYGGD
Typkod 320 & 321 HYRESHUSENHET...
Används när man söker fastighetsägare till flerfamiljsbostäder.
Typkoder fastigheter
Typkoderna fastställs av Skatteverket och finns presenterade i nedanstående PDF:Övriga begränsningar Nedanstående begränsingar kan förfina urvalet men behöver inte väljas.Tillval För motsvarande fastighet medföljer som standard endast ägarrelaterade uppgifter. Bocka för om ni även vill ha fastighetsrelaterad information.Typkoder.pdf

 110 Lantbruksenhet, obebyggd. 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr. 120 Lantbruksenhet, bebyggd 121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall. 180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL). 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr. 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1000 kr. 210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad. 211 Småhusenhet, tomtmark till fritidshus. 212 Småhusenhet, tomtmark till okänt ändamål. 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 220 Småhusenhet, helårsbostad. 221 Småhusenhet, fritidsbostad. 222 Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader. 223 Småhusenhet, med lokaler. 240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet 280 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 281 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL). 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1000 kr. 300 Hyreshusenhet, inte fastställd typ av. 310 Hyreshusenhet, tomtmark. 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad. 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr. 320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler. 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad. 323 Hyreshusenhet, kiosk. 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage. 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark. 380 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1000 kr. 400 Industrienhet, inte fastställd typ av. 411 Industrienhet, tomtmark. 412 Industrienhet med saneringsbyggnad. 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats. 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr. 420 Industrienhet, industrihotell. 421 Industrienhet, kemisk industri. 422 Industrienhet, livsmedelsindustri. 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri. 424 Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri. 425 Industrienhet, trävaruindustri. 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri. 430 Industrienhet, bensinstation. 431 Industrienhet, reparationsverkstad. 432 Industrienhet, lager. 433 Industrienhet, annan övrig byggnad. 443 Industrienhet, övrig byggnad för radiokommunikation 480 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 481 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr. 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark) tax.värde 0 kr. 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1000 kr. 500 Ägarlägenhetsenhet, inte fastställd typ av. 510 Ägarlägenhetsenhet, obebyggd. 513 Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr. 520 Ägarlägenhetsenhet, bostad. 580 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 581 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL). 600 Industrienhet, inte fastställd typ av täktmark. 610 Industrienhet , obebyggd täktmark. 613 Industrienhet, täkt med byggnadsvärde under 50 000 kr. 620 Industrienhet, täkt med byggnadsvärde under 50 000 kr. 699 Industrienhet , täktmark med taxeringsvärde under 1000 kr. 700 Elproduktionsenhet, inte fastställd typ av. 711 Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall. 712 Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk. 713 Elproduktionsenhet, (vatten) byggnadsvärde < 50 000 kr. 714 Elproduktionsenhet, ersättningskraft 715 Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk. 716 Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk. 717 Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning. 718 Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk 719 Elproduktionsenhet, (värme) byggnadsvärde < 50 000 kr. 720 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk. 730 Elproduktionsenhet, kärnkraftverk. 731 Elproduktionsenhet, kondensverk. 732 Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk. 733 Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning. 734 Elproduktionsenhet, vindkraftverk. 799 Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1000 kr. 800 Specialenhet, inte fastställd typ av. 810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad. 820 Specialenhet, distributionsbyggnad. 820 Specialenhet, reningsanläggning. 822 Specialenhet, värmecentral. 823 Specialenhet, vårdbyggnad. 824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning. 825 Specialenhet, skolbyggnad. 826 Specialenhet, kulturbyggnad. 827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad. 828 Specialenhet, allmän byggnad. 829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad. 830 Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast 890 Specialenhet, försvarsbyggnad

Tillval
För motsvarande fastighet medföljer som standard endast ägarrelaterade uppgifter. Bocka för om ni även vill ha fastighetsrelaterad information.

 Fastighetsbeteckning Fastighetsadress

Övriga
Nedanstående begränsingar kan förfina urvalet men behöver inte väljas.

Strandnära avstånd

Används vanligast vi sökning på fritidshus och villa. Behöver ej väljas.

 Avst. <75 m, Egen strand Avst. <75 m, Ej egen strand Avst. 75-150 meter Avst. >150 meter

Vattenförsörjning
Används vanligast vi sökning på fritidshus och villa.
Behöver ej väljas.

 Kommunalt Enskilt Under sommaren Saknas helt

Avlopp
Används vanligast vi sökning på fritidshus.
Behöver ej väljas.

 Kommunalt Enskilt Saknas helt

Andra önskemål
Övrigt...

Era kontaktuppgifter
Fyll de fyra fälten och klicka på "Skicka" så återkommer vi med antalsuppgifter och pris inom kort.

Mottagare av offert:

kicka frågan
Klicka på "Skicka" så går frågan iväg och vi återkommer med antalsuppgifter och pris inom kort.

Kategori: .

Produktbeskrivning

Vår verksamhet är anpassad för att leverera hela register och vi har ingen möjlighet att få fram information om, eller lämna upplysningar på enstaka fastigheter/ägare.

Vill ni ändra uppgifter för en fastighet, eller om det gäller något annat ärende som inte rör uttag av register, kan ni vända er till den aktuella kommunens lokala fastighetsregister.

 

vill du nå specifika beslutsfattare inom näringslivet direkt?

klicka här!

BizWell.se ger dig direkt access till hela näringslivet samt över 1,6 miljoner beslutsfattare

Behöver du personlig hjälp?

Använd knappen till höger så ringer vi upp dig så fort som möjligt eller så ringer du oss på 08-12 44 25 55.